تعرفه عوارض گمرکی یا حقوق گمرکی چیست ؟

تعرفه عوارض گمرکی یا حقوق گمرکی چیست : مبالغی که از کالا های وارداتی دریافت می شوند، توسط گمرک به چند دسته تقسیم می شوند، که یکی از این موارد حقوق و عوارض است که می توان گفت نوعی مالیات غیر مستقیم است و دیگری هزینه هایی است که برای انجام خدمات دریافت و وصول می شود. برای مثال ( هزینه های بارگیری و تخلیه، استاندارد ها و مدیریت انبار و…). برای اطلاع بیشتر از قوانین تعرفه گمرکی وارد صفحه شوید.

تعرفه گمرکی چیست ؟

تعرفه گمرکی میزان حقوقی است که باید برای واردات کالا دریافت شود. هزینه هایی که از این راه به دست می آید برای صرف مخارجی مانند آمار،بیمه، حمل و نقل، اداره گمرک، مدیریت منابع می شود. (گمرک به خاطر ارائه خدمات مبالغی را از وارد کنندگان دریافت می کند).

لیست کد های تعرفه و اولویت کالا های گمرکی سال تصویب 1394

برای جستجو کد های بیشتر به لینک وارد شوید

شرح کالاشرح کالا (انگلیسی)کد تعرفه
اسب، الاغ، قاطر و استر، زنده.Live horses, asses, mules and hinnies.0101
ـ ـ حیوانات مولد نژاد خالص— pure – bred breeding animals:01012100
ـ ـ سایر:— other:010129
ـ ـ ـ اسب برای مسابقه— Horse for race01012910
ـ ـ ـ سایر— Other01012990
ـ الاغ– Asses01013000
ـ سایر– Other01019000
حیوانات زنده از نوع گاو.Live bovine animals.0102
ـ ـ مولد نژاد خالص:— pure – bred breeding animals:010221
ـ ـ ـ گاو شیری— Milk cow01022110
ـ ـ ـ گاو گوشتی— Beef cattle01022120
ـ ـ ـ سایر— Other01022190
ـ ـ سایر— other01022900
ـ ـ مولد نژاد خالص— pure – bred breeding animals01023100
ـ ـ سایر— other01023900
ـ سایر– Other01029000
حیوانات زنده از نوع خوک.Live swine.0103
ـ مولد نژاد خالص– Pure-bred breeding animals01031000
ـ ـ به وزن کمتر از 50 کیلوگرم— Weighing less than 50 kg01039100
ـ ـ به وزن 50 کیلوگرم یا بیشتر— Weighing 50 kg or more01039200
حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز.Live sheep and goats.0104
ـ از نوع گوسفند :– Sheep:010410
ـ ـ ـ گوسفند مولد نژاد خالص— Purebreed producer sheep01041010
ـ ـ ـ سایر— Other01041090
ـ از نوع بز:– Goats:010420
ـ ـ ـ بز مولد نژاد خالص— Pure-bred breeding animals01042010
ـ ـ ـ سایر— Other:01042090
ماکیان زنده یعنی مرغان خانگی، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار.Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls.0105
ـ ـ غازها— Geese01050014
ـ ـ مرغ شاخدار— Guinea fowls01050015
ـ ـ مرغ و خروس:— Fowls of the species Gallus domesticus:010511
ـ ـ ـ جوجه اجداد گوشتی یکروزه— meat ancestor pullet01051110
ـ ـ ـ جوجه مادر گوشتی یکروزه— mother meat pullet01051120
ـ ـ ـ جوجه اجداد تخم‌گذار یکروزه— Ancestor’pullet laying egg01051130
ـ ـ ـ جوجه مادر یکروزه تخم‌گذار— Masther pullet laying egg01051140
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی— Meat one-day pullet01051150
ـ ـ ـ جوجه یکروزه تخمگذار— one-day pullet laying egg01051160
ـ ـ ـ سایر— Other01051190
ـ ـ بوقلمون:— Turkeys:010512
ـ ـ ـ مولد نژاد خالص— Pure-bred breeding01051210
ـ ـ ـ جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون— One day Pullet meat of turkey01051220
ـ ـ ـ سایر— Other01051290
ـ ـ مرغابی‌ها— Ducks01051300
ـ ـ مرغان خانگی (Gallus domesticus):domesticus: — Fowls of the Species Gallus010594
ـ ـ ـ مرغ هیبرید تجاری— Trading Hybird Poultry01059410
ـ ـ ـ پولت مرغ تخم‌گذار— Laying Pullets Poultry01059420
ـ ـ ـ سایر— Other01059490
ـ ـ سایر— Other01059900
سایر حیوانات زنده.Other live animals.0106
ـ ـ میمون‌ها (Primates):— Primates:010611
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)— For research (medical, laboratories and antisera production)01061110
ـ ـ ـ سایر— Other01061190
— نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Cetacea)، نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (Dugangs) (پستانداران از راسته Sirenia)، خوک‌های دریایی، شیر دل دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedio):— Whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Manatees and dugongs, (mammals of the order sirenia); seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)010612
— برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی)— For research (medical, laboratories and antisera production)01061210
ـ ـ ـ سایر— Other01061290
ـ ـ شترها و سایر گونه‌های شتر (Camelidae)— Camels and other camelids (Camelidae)01061300
ـ ـ خرگوش‌ها و خرگوش‌های صحرایی— rabbits and hares01061400
ـ ـ سایر:— Other:010619
ـ ـ ـ سگ و گربه معمولی— Dogs and cats01061910
ـ ـ ـ سگ ‌و‌گربه ‌برای‌ تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما— Dogs and cats for medical research and laboratories; and for use by the police as trained dogs and dogs for guiding01061920
ـ ـ ـ سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی— Other for medical research and laboratories01061930
ـ ـ ـ سایر— Other01061990
ـ خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت دریایی):– Reptiles (including snakes and turtles):010620
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی‌ و سرم‌سازی)— For research, (medical, laboratories and antisera production)01062010
ـ ـ ـ سایر— Other01062090
ـ ـ پرندگان شکاری:— Birds of prey:010631
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرم ‌سازی)— For research, (medical, laboratories and antisera production)01063110
ـ ـ ـ سایر— Other01063190
ـ ـ طوطی‌ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک دم‌دراز، طوطی بزرگ آمریکای‌جنوبی با دم بلند و طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):— Psittaciformes (including parrots, parakeets, macaws and cockatoos):010632
ـ ـ ـ برای تحقیقات پزشکی،آزمایشگاهی و سرم‌سازی— For research, (medical, laboratories and antisera production)01063210
ـ ـ ـ سایر— Other01063290
— شترمرغ‌ها— Ostriches;emus (Dromaius novaehollandiae):010633
ـ ـ ـ شترمرغ بالغ مولد— adult ostrich01063310
ـ ـ ـ شترمرغ استرالیایی— Dromaius (novaehollondiae)01063320
ـ ـ ـ جوجه یکروزه شترمرغ— One – day Pullet Striches01063330
ـ ـ ـ سایر— Other01063390
ـ ـ سایر:— Other:010639
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی‌ و سرمسازی)— For research, (medical, laboratories and antisera production)01063910
ـ ـ ـ پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ— ornamental birds, including canaries, budgies and finches01063920
ـ ـ ـ سایر— Other01063990
ـ ـ زنبورها:— beese :010641
ـ ـ ـ کلنی زنبور عسل— Colony of honey bees01064110
ـ ـ ـ ملکه زنبور عسل— Queen of honey bees01064120
ـ ـ ـ سایر— other01064130
ـ ـ سایر–other01064900
ـ سایر:– Other:010690
ـ ـ ـ برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی ‌و سرمسازی)— For research, (medical laboratories and antisera production)01069010
ـ ـ ـ عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل‌کننده آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرزه)— Micro organism ingredietnt (Live ingredients that eantral diseouse and weed)01069020
ـ ـ ـ سایر— Other01069090
گوشت حیوانات از نوع گاو، تازه یا سردکرده.Meat of bovine animals, fresh or chilled.0201
ـ لاشه یاشقه:– Carcasses and half-carcasses:020110
ـ ـ ـ گوساله (Veal)—Veal02011010
ـ ـ ـ سایر—Other02011090
ـ سایر قطعات با استخوان:– Other cuts with bone in:020120
ـ ـ ـ ران— Hind quarter02012010
ـ ـ ـ راسته— Strip loin02012020
ـ ـ ـ سردست و سینه— Fore quarter cuts02012030
ـ ـ ـ سایر— Other02012090
ـ بی‌استخوان:– Boneless:020130
ـ ـ ـ ران— Hind quarter02013010

عوارض و حقوق گمرکی چیست؟

شرح کالاشرح کالا (انگلیسی)کد تعرفه
ـ ـ ـ راسته— Strip loin02013020
ـ ـ ـ سردست و سینه— Fore quarter cuts02013030
ـ ـ ـ سایر— Other02013090
گوشت حیوانات از نوع گاو، منجمد.Meat of bovine animals, frozen.0202
ـ لاشه یا شقه:– Carcasses and half-carcasses:020210
ـ ـ ـ گوساله (Veal)— Veal02021010
ـ ـ ـ سایر— Other02021090
ـ سایر قطعات با استخوان:– Other cuts with bone in:020220
ـ ـ ـ ران— Hind quarter02022010
ـ ـ ـ راسته— Strip loin02022020
ـ ـ ـ سردست و سینه— Fore quarter cuts02022030
ـ ـ ـ سایر— Other02022090
ـ بی‌استخوان:– Boneless:020230
ـ ـ ـ ران— Hind quarter02023010
ـ ـ ـ راسته— Strip loin02023020
ـ ـ ـ سردست و سینه— Fore quarter cuts02023030
ـ ـ ـ سایر— Other02023090
گوشت از نوع خوک، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.Meat of swine, fresh, chilled or frozen.0203
ـ ـ لاشه یا شقه— Carcasses and half-carcasses02031100
ـ ـ‌ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in02031200
ـ ـ سایر— Other02031900
ـ ـ لاشه یا شقه— Carcasses and half-carcasses02032100
ـ ـ ژامبون، سردست و قطعات آن، با استخوان— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in02032200
ـ ـ سایر— Other02032900
گوشت از نوع گوسفند یا بز، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen.0204
ـ لاشه و شقه بره، تازه یا سرد‌کرده– Carcasses and half-carcasses of lamb, fresh or chilled02041000
ـ ـ لاشه یا شقه— Carcasses and half-carcasses02042100
ـ ـ سایر قطعات با استخوان— Other cuts with bone in02042200
ـ ـ بی‌استخوان— Boneless02042300
ـ لاشه و شقه بره، منجمد– Carcasses and half-carcasses of lamb, frozen02043000
ـ ـ لاشه یا شقه— Carcasses and half-carcasses02044100
ـ ـ سایر قطعات با استخوان— Other cuts with bone in02044200
ـ ـ بی‌استخوان— Boneless02044300
ـ گوشت بز– Meat of goats02045000
گوشت اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سرد کرده یا منجمد.Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.02050000
احشاء خوراکی حیوانات از نوع گاو، خوک، گوسفند، بز، اسب، الاغ، قاطر یا استر، تازه، سردکرده یا منجمد.Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.0206
ـ از نوع گاو، تازه یا سرد کرده– Of bovine animals, fresh or chilled02061000
ـ ـ زبان— Tongues02062100
ـ ـ جگر— Livers02062200
ـ ـ سایر— Other02062900
ـ از نوع خوک، تازه یا سردکرده– Of swine, fresh or chilled02063000
ـ ـ جگر— Livers02064100
ـ ـ سایر— Other02064900
ـ سایر، تازه یا سردکرده– Other, fresh or chilled02068000
ـ سایر، منجمد– Other, frozen02069000
گوشت و احشای خوراکی پرندگان خانگی شماره 05 01، تازه، سردکرده یا منجمد.Meat and edible offal, of the poultry of heading 01.05, fresh, chilled or frozen.0207
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده— Not cut in pieces, fresh or chilled02071100
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد— Not cut in pieces, frozen02071200
ـ ـ قطعات و احشای، تازه یا سرد کرده:— Cuts and offal, fresh or chilled:020713
ـ ـ ـ قطعات تازه یا سرد کرده مرغ— Fresh Pieces or chilled Poultry02071310
ـ ـ ـ احشای تازه یا سرد کرده مرغ— Fresh offal or chilled Poultry02071320
ـ ـ قطعات و احشای منجمد:— Cuts and offal, frozen:020714
ـ ـ ـ خمیر— Paste02071410
ـ ـ ـ قطعات— Piceses02071420
ـ ـ ـ احشاء— Cuts02071430
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده— Not cut in pieces, fresh or chilled02072400
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد— Not cut in pieces, frozen02072500
ـ ـ قطعات و احشای تازه یا سردکرده— Cuts and offal, fresh or chilled02072600
ـ ـ قطعات و احشای، منجمد:— Cuts and offal, frozen:020727
ـ ـ ـ خمیر— Paste02072710
ـ ـ ـ سایر— Other02072790
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده— Not cut in pieces, fresh or chilled02074100
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد— Not cut in pieces, frozen02074200
ـ ـ جگر چرب، تازه یا سرد کرده— Fatty livers, fresh or chilled02074300
ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده— Other, fresh or chilled02074400
ـ ـ سایر، منجمد— Other, frozen02074500
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، تازه یا سردکرده— Not cut in pieces, fresh or chilled02075100
ـ ـ بریده نشده به صورت قطعات، منجمد— Not cut in pieces, frozen02075200
ـ ـ جگر چرب، تازه یا سردکرده— Fatty livers, fresh or chilled02075300
ـ ـ سایر، تازه یا سردکرده— Other, fresh or chilled02075400
ـ ـ سایر، منجمد— Other, frozen02075500
ـ مرغ شاخدار– of guinea Fowls02076000
سایر گوشت‌ها و احشای خوراکی گوشت، تازه، سرد‌کرده یا منجمد.Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen.0208
ـ از خرگوش اهلی یا وحشی– Of rabbits or hares02081000
ـ از میمون‌ها (Primates)– Of primates02083000
ـ از نهنگ‌ها، دولفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از نوع راسته Cetacea)، ازنهنگ‌های کوچک دریایی گاو دریایی و گاو آبی (پستانداران از راسته Sirenia)، از فک‌ها، شیرهای دریایی و گراز ماهی‌ها (پستانداران از گونه pinnipedia)– Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)02084000
ـ از خزندگان (ازجمله مار و لاک‌پشت دریایی)– Of reptiles (including snakes and turtles)02085000
ـ از شترها و سایر گونه‌های شتر (camelidae)– Of camels and other camelids (Camelidae)02086000
ـ سایر– Other02089000
چربی خوک، به غیر از چربی گوشت و چربی ماکیان، ذوب نشده یا به نحو دیگر استخراج نشده، تازه، سردشده، منجمد شده، نمک‌‌زده شده، در آب‌نمک خوابانده شده، خشک شده یا دودی شده.– Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.0209
ـ از خوک‌ها– Of pig02091000
ـ‌ سایر– Other02099000
گوشت و احشای گوشت، نمک‌زده، در آب‌نمک، خشک‌کرده یا دودی؛ آرد و زبره خوراکی گوشت یا احشای گوشت.Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; edible flours and meals of meat or meat offal.0210
ـ‌ ـ ژامبون، سردست و قطعات آنها، به صورت با استخوان— Hams, shoulders and cuts thereof, with bone in02101100
ـ ـ سینه (با رگه‌های چربی چسبیده به گوشت) و قطعات آن— Bellies (streaky) and cuts thereof02101200
ـ ـ سایر— Other02101900
ـ گوشت حیوانات از نوع گاو– Meat of bovine animals02102000
— از میمون— Of primates02109100
— از نهنگ‌ها، دلفین‌ها و خوک‌های دریایی (پستانداران از راسته Celecea)؛ از نهنگ‌های کوچک دریایی و گاو دریایی (پستانداران از راسته Sirenia)؛ از فک‌ها، شیرهای دریایی و گرازماهی‌ها (پستانداران از گونه Pinnipedia).— Of whales, dolphins and porpoises (mammals of the order Cetacea); Of manatees and dugongs (mammals of the order Sirenia); Of seals, sea lions and walruses (mammals of the suborder Pinnipedia)02109200
— از خزندگان (از جمله مار و لاک‌پشت‌دریایی)— Of reptiles (including snakes and turtles)02109300
— سایر— Other02109900
ماهی‌های زنده.Live fish.0301
ـ ـ ماهی تن بلوفین (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)— Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)03010094
ـ ـ آب شیرین— freshwater03011100
ـ ـ سایر— Other03011900
ـ ـ ‌قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster):030191
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش— For stock improvement, propagation and culture03019110
ـ ـ ـ تخم چشم‌زده— Eyed egg03019120
ـ ـ ـ‌ سایر— Other03019190
ـ ـ مارماهی (گونه Anguilla)— Eels (Anguilla spp.)03019200

عوارض و حقوق گمرکی چیست؟

شرح کالاشرح کالا (انگلیسی)کد تعرفه
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)— Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.):030193
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش— For stock improvement, propagation and culture03019310
ـ ـ ـ سایر— Other03019390
ـ ـ ماهی‌های تن بلوفین جنوب (thunnus maccoyii) –Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii)03019500
ـ ـ سایر:— Other:030199
ـ ـ ـ برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش— For stock improvement, propagation and culture03019910
ـ ـ ـ تخم و لارو بچه‌ ماهی— Egg, larvae and young of fish03019920
ـ ـ ـ سایر— Other03019990
ماهی، تازه یا سردکرده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی مشمول شماره 0304heading 03.04. Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of0302
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawyscha – Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and oncorhynchus rhodurus)03020013
— قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)03021100
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس اطلس و ماهی آزاد دانوب.— Atlantic salmon (salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)03021400
ـ ـ سایر— Other03021900
ـ ـ هالیبوت (Reinhardtius hippoglossoides ,Hippoglossus stenolepis)— Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus Hippoglossus stenolepis)03022100
ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)— Plaice (Pleuronectes platessa)03022200
ـ ـ کفشک ماهیان )گونه (Solea— Sole (Solea spp.)03022300
ـ ـ ماهی توربوت (پستا ماکسیما)— Turbots (psetta maxima)03022400
ـ ـ سایر— Other03022900
ـ ـ آلباکور— Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)03023100
ـ ـ یلوفین— Yellowfin tunas (Thunnus albacares)03023200
ـ ـ‌اسکیپ جک یا بونیت با شکم راه راه— Skipjack or stripe-bellied bonito03023300
ـ ـ بیگ آی— Bigeye tunas (Thunnus obesus)03023400
ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس آرام و اطلس(Thunnus thynus, thunnus orientalis) — Atlantic and pacific bluefin tunas03023500
ـ ـ تن بلوفین جنوب— Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)03023600
ـ ـ سایر— Other03023900
— شاه‌ماهی (Clupea harengus, Clupea pallasii)— Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)03024100
— ماهی آنچوی.— Anchovies (Engraulis spp.)03024200
— ماهی ساردین‌ (Sardine pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp.)، شاه‌ماهی کوچک (sprsttus sparttus)— Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), Sardinella (Sardinella spp.) brisling or sprats (sprattus sparttus)03024300
ـ ـ ماهی مکرل: (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus)–Mackerel (scomber scombrus, scomber australasicus, comber japonicus):030244
ـ ـ ـ بلومکرل— bluemackerel03024410
ـ ـ ـ سایر— other03024490
ـ ـ جک و هورس مکرل— Jack and horse mackerel (Trachurus spp)03024500
ـ ـ کوبیا— Cobia (Rachycentron Canadum)03024600
ـ ـ شمشیر ماهی یا نیزه ماهی— (xiphias gladius)03024700
ـ ـ سایر— other03024900
— ماهی کاد— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)03025100
— ماهی هاد داک— Haddock (Melanogrammus aeglefinus)03025200
— زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)(Pollachius virens) — Coalfish03025300
— ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)03025400
— زغال ماهی آلاسکا (تراگرا کالکوگراما)Alaska Pollack (Theragra chalogramma) —03025500
— ماهی بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)— blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)03025600
— سایر— Other03025900
ـ ـ‌ تیلاپیا (Oreochromis spp.)— Tilapias (Oreochromis spp.)03027100
ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)— Catfish (Pangasius spp., silurus., clarias spp., Ictalurus spp.)03027200
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی، گونههای مگالوبراما)piceus, Catla Catla, Labeo spp.,Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp) — Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon03027300
ـ ـ مارماهی (Anguilla spp.)— Eels (Anguilla spp.)03027400
ـ ـ سایر— Other03027900
ـ ـ‌ سگ‌ماهی و سایر کوسه‌ماهی‌ها— Dogfish and Other sharks03028100
ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)— Rays and skates (Rajidae)03028200
ـ ـ ماهی نیش‌دندان (Dissostichus spp.)— Toothfish (Dissostichus spp.)03028300
ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)— Seabass (Dicentrarchus spp.)03028400
ـ ـ ماهی سی‌بریم (Sparidae)— Seabrean (Sparidae)03028500
ـ ـ سایر— Other03028900
ـ ـ جگر، تخم و منی— Livers, roes and milt03029100
ـ ـ بالههای کوسه— Shark fins03029200
ـ ـ سایر— Other03029900
ماهی، یخ‌زده، بهاستثنای فیله ماهی و سایر قسمت‌های گوشت ماهی‌های مشمول شماره 04/03.Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304.0303
ـ ـ ماهی آزاد ریز شمال کلمبیا— Sockeye salmon (red salmon) (Oncorhynchus nerka)03031100
ـ ـ سایر ماهی آزاد اقیانوس آرام— Other Pacofic salmon (Oncorhynchus, gorbuscha Oncorgynchus keta, Oncorthynchus tschawytscha, Oncorthynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)03031200
ـ ـ ماهی‌های آزاد اقیانوس اطلس (salmo salar) و ماهی آزاد دانوب (hucho hucho)– – Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)03031300
ـ ـ ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)— Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)03031400
ـ ـ‌ سایر— Other03031900
ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp.)— Tilapias (Oreochromis spp.)03032300
ـ ـ گربه ماهی(Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)— Catfish (Pangasius spp. Silurus spp. Clarias spp. Lctalurus spp)03032400
ـ ـ ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کاراسیوس، ستونرفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچیتس، گونههای سیرینوس، میلو فارینگودون پیسئوس، کاتلا کاتلا، گونههای لابئو، اوستئوچیلوس هاسلتی، لپتوباربوس هوونی ، گونههای مگالوبراما)idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) — Carp (Cyprinus spp., carassius spp., Ctenopharyngodon03032500
ـ ـ مارماهی (Anguilla spp)— Eels (Anguilla spp)03032600
ـ ـ سایر— Other03032900
ـ ـ هالیبوت Hippoglossus, hippoglossoides, (Reinhardtius Hippoglossus hippoglossus, stenolepis)— Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)03033100
ـ ـ حلوا ماهیان (Pleuronectes platessa)— Plaice (Pleuronectes platessa)03033200
ـ ـ کفشک ماهیان «Sole» (گونه Solea)— Sole (Solea spp.)03033300
ـ ـ ماهیهای توربوت (پستا ماکسیما)— Turbots (Psetta maxima)03033400
ـ ـ سایر— Other03033900
ـ ـ تن سفید یا ژرمون (Thunnus alalunga)— Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga)03034100
ـ ـ یلوفین (Thunnus albacares)— Yellowfin tunas (Thunnus albacares)03034200
ـ ـ اسکیپ جک یا بونیتو با شکم راه راه— Skipjack or stripe-bellied bonito03034300
ـ ـ تن بسیار چرب و چاق(Thunnus obesus)— Bigeye tunas (Thunnus obesus)03034400
ـ ـ ماهی تن بلوفین اقیانوس اطلس و آرام (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)— Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)03034500
ـ ـ تن قرمز جنوب (Thunnus maccoyii)— Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii)03034600
ـ ـ سایر— Other03034900
ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea Pollasii)— “Herrings” (Clupea harengus, Clupea Pallasii)03035100
ـ ـ ساردین‌ها (Sardina pilchardus, Sardinops spp)، ساردینلا (Sardinella spp)، شاه‌ماهی کوچک (Sprattus sprattus)— Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp), Sardinella (Sardinella spp), brisling or sprats (Sprattus sprattus)03035300
ـ ـ ماهی مکرل : (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus)— mackerel (Scomber scombrus, scomber australasicus, scomber japonicus):030354
ـ ـ ـ بلو مکرل— Blue mackerel03035410
ـ ـ ـ سایر— Other03035490
ـ ـ ماهی جک و هورس مکرل (Trachurus spp)— Jack and horse mackerel (Trachurus spp)03035500
ـ ـ ماهی کوبیا(Rachycentron canadum)— Cobia (Rachycentron canadum)03035600
ـ ـ نیزه ماهی (Xiphias gladius)— Swordfish (Xiphias gladius)03035700
ـ ـ سایر— Other03035900
ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephaius)— Cod (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)03036300
ـ ـ ماهی هداک (Melanogrammus aeglefinus)— Haddock (Melanogrammus aeglefinus)03036400
ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)(Pollachius virens) — Coalfish03036500
ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)03036600
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگراکالکوگراما)— Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)03036700
ـ‌‌ ـ ماهی‌بلووایتینگ (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)— blue whitings (Micromesistius poutassou, micromesisitius australis)03036800
ـ ـ سایر— Other03036900
ـ ـ سگ ماهی و انواع کوسه‌ها— Dogfish and Other sharks03038100
ـ ـ سفره ماهی (Rajidae)— rays and skates (Rajidae)03038200
ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)— Toothfish (Dissostichus spp.)03038300
ـ ـ ماهی سی‌باس (Dicentrarchus spp.)— Seabass (Dicentrarchus spp.)03038400
ـ ـ سایر— Other03038900

عوارض و حقوق گمرکی چیست؟

شرح کالاشرح کالا (انگلیسی)کد تعرفه
ـ ـ جگر، تخم و منی— Livers, roes and milt03039100
ـ ـ بالههای کوسه— Shark fins03039200
ـ ـ سایر— Other03039900
فیله‌ ماهی و سایر قسمت‌های گوشتی ماهی (حتی قیمه‌ شده)، تازه، سردکرده یا یخ‌زده.Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, chilled or frozen.0304
ـ ـ ماهی تیلاپیا (Oreochromis spp)— Tilapias (Oreochromis spp)03043100
ـ ـ گربه‌‌ماهی(Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)— Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)03043200
ـ ـ ماهی سوف ‌نیل (lates niloticus)— Nil perch (lates niloticus)03043300
ـ ـ سایر— Other03043900
ـ ـ ماهی آزاد اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), سالمون اقیانوس اطلس (Salmo salar)، سالمون دانوب (Huchohucho)— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus Kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)03044100
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)– – Trout (salmo trutta, oncohynchus mykiss, oncorhynchus clarki, oncorhynchus aguabonita, oncorhynchus gilae – oncoltynchus apache and oncorhynchus chrysogaster)03044200
ـ ـ ماهی‌های پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)– – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae Scophthalmidae and Citharidae)03044300
ـ ـ ماهی از خانواده‌‌های Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, BregmacerotidaeBregmacerotidae (Muraenolepididae, Moridae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae) – – Fish of the families,03044400
— نیزه ماهی (xiphias gladius)– – Swordfish (xiphias gladius)03044500
— ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)– – Toothfish (Dissostichus spp.)03044600
— سگ ماهی و سایر کوسهها– -Dogfish and other sharks03044700
— پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا)– -Roys and skates (Rajidae)03044800
— سایر– – Other03044900
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، ما– – Tilapias (Oreochromis spp), Catfish (Pangasius spp., silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.) Carp (Cyprinus spp, carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp, Mylopharyngodon piceus, Catla Catla, Labeo spp., Osteo03045100
ـ ـ ماهی آزاد–Salmonidae03045200
ـ ـ ماهی از خانواده‌های Muraenolepididae, Mordae, Merlucciidae, Melanonidae, Macrouridae, Gadidae, Euclichthyidae, Bregmacerotidae–Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae03045300
ـ ـ نیزه ماهی (xiphias gladius)— Swordfish (xiphias gladius)03045400
ـ ـ‌ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)— Tooth fish (Dissostichus spp.)03045500
— سگ ماهی و سایر کوسهها— Dogfish and other sharks03045600
— پرتو ماهیها و چارگوش ماهیها (راجیدا)— Roys and skates (Rajidae)03045700
ـ ـ سایر– – Other03045900
ـ ـ تیلاپیا (Oreochromis spp)– – Tilapias (Oreochromis spp)03046100
ـ ـ گربه‌‌ماهی (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., lctalurus spp.)– – Catfish (Pangasius spp., sillurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.)03046200
ـ ـ سوف ‌نیل (Lates niloticus)– – Nile perch (Lates niloticus)03046300
ـ ـ سایر– – Other03046900
ـ ـ ‌ماهی کاد (Gadus morthua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)– – Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)03047100
ـ ـ ماهی هادداک (Melanogrammus aeglefinus)— Haddock (Melanogrammus aeglefinus)03047200
ـ ـ زغال ماهی یا پولاک (Pollachius virens)(Pollachius virens) — Coalfish03047300
ـ ـ ماهی هیک (Merluccius spp. Urophycis spp.)— Hake (Merluccius spp. Urophycis spp.)03047400
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا ( تراگرا کالگو گراما )— Alaska Pollack (Theragra chalcogramma)03047500
ـ ـ سایر— Other03047900
ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus)، سالمون اقیانوس اطلس (salmo salar) و سالمون دانوب (hucho hucho)– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Huchohucho)03048100
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo tratta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)03048200
ـ ـ انواع ماهی پهن (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)– – Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae)03048300
ـ ـ اره ماهی (Xiphias gladius)— Swordfish (Xiphias gladius)03048400
ـ ـ ماهی نیش دندان (Dissostichus spp.)— Toothfish (Dissostichus spp.)03048500
ـ ـ شاه‌ماهی‌ها (Clupea harengus, Clupea pallasii)– – Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)03048600
ـ ـ انواع تن (of the genus thunnus)، بونیتو Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)– – Tunas (of the genus thunnus), Skipjack or stripe – bellied Bonite (Euthynnus (katsuwonus) pelamis)03048700
— سگ ماهی، سایر کوسهها، پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)– – Dogfish, other sharks, rays and skates (Rajidae)03048800
ـ ـ سایر– – Other03048900
ـ ـ شمشیرماهی— Swordfish (Xiphias gladius)03049100
ـ ـ ماهی نیش دندان— Toothfish (Dissostichus spp)03049200
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، ما– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp.03049300
ـ ـ زغال ماهی آلاسکا (تراگارا کالکوگراما)– – Alaska Pollack (theragra chalcogramma)03049400
ـ ـ ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Melanonidoe، Merlucciidae، Mordae و Muraenolepididae به‌غیر از زغال ماهی‌ آلاسکا (تراگارا چالکوگراما)– – Fish of the families, Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macronridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than Alaska Pollack (theragra chalcogramma)03049500
ـ ـ سگ ماهی، سایر کوسهها– – Dogfish and other sharks03049600
ـ ـ پرتوماهیها و چهارگوش ماهیها (راجیدا)– – Rays and skates (Rajidae)03049700
ـ ـ سایر— Other03049900
ماهی خشک‌کرده، نمک‌زده یا در آب‌نمک، ماهی دودی، حتی پخته‌شده قبل یا در حین دودی‌کردن، آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان.Fish, dried, salted or in brine, smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption.0305
ـ آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه «pellets» از ماهی مناسب برای خوراک انسان– Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption03051000
ـ جگر، تخم و اسپرم ماهی، خشک شده، دودی شده، نمک زده یا در آب نمک– Liversl, roes and milt of fish, dried, smoked, salted or in brine03052000
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، ما– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp.03053100
ـ ـ انواع ماهی از خانواده‌های Bregmacerotidae، Euclichthyidae، Gadidae، Macroruidae، Me lucciidae، MordaeوMuraenolepididae– – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae، Macrouridae, Melanonidae, Me rlucciidae، Moridae and Muraenolepididae03053200
ـ ـ سایر– – Other03053900
ـ ـ سالمون اقیانوس آرام (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbusha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) سالمون اقیانوس اطلس و دانوب Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube sal— Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)03054100
ـ ـ شاه‌ماهی( (Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii)Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) —03054200
ـ ـ انواع ماهی قزل‌آلا (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)– – Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss- Oncorhynchus clarki, Oncorhynchusagua bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster)03054300
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، ما– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp.03054400
ـ ـ سایر— Other03054900
ـ ـ ماهی کاد باگونه های (Gadus Morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)03055100
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، ما— Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp.,03055200
ـ ـ ماهیهای از خانوادههای برگما سروتیدا، یوکلیچتیدا، گادیدا، ماکرو ریدا، ملانونیدا، مرلوسیدا، مورانو لپیدیدا و موریدا به غیراز ماهیهای کاد (گادوس موروثوا، گادوس اوگاک، ماکرو سفالوس گادوس)Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) – Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae03055300
– شاهماهیها (کلوپاهارنگوس، کلوپاپالاسی)، ماهیهای آنچووی (گونههای انگرولیس)، ماهیهای ساردین (ساردینا پیلکاردوس، گونههای ساردینوپس)، ماهیهای ساردینلا (گونههای ساردینلا)، ماهیهای خمسی (اسپراتوس اسپراتوس)، ماهیهای مکرل (اسکومبر اسکومبروس، اسکومبراسjacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (pampus spp.), pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.) capelin (Mallotus villosus), swordfish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (sarda sp03055400
ـ ـ سایر— Other03055900
ـ ـ شاه‌ماهی Herring)) (Clupea pallasii Clupea harengus)— (Herrings) (Clupea harengus, Clupea pallasii)03056100
ـ ـ ماهی کاد با گونه های (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus acrocephalus)— Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)03056200
ـ ـ ماهی‌کیلکا، ‌آنچوی ‌«Anchovies» ‌(گونه Engraulis)— Anchovies (Engraulis spp.)03056300
ـ ـ ماهیهای تیلاپیا (گونههای اوروکرومیس)؛ گربه ماهیها (گونههای پانگاسیوس، گونههای سیلوروس، گونههای کلاریاس، گونههای ایکتالوروس)، ماهیهای کپور (گونههای سیپرینوس، گونههای کراسیوس، ستنوفارینگودون ایدلوس، گونههای هیپوفتالمیچتیس، گونههای کرینوس، ما– – Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus Catla catla , Labeo spp.03056400
ـ ـ سایر— Other03056900
ـ ـ باله کوسه– – Shark fins03057100
ـ ـ سر ماهی، دم و امعاء– – Fish heads, tails and maws03057200
ـ ـ سایر– – Other03057900
قشرداران، حتی پوست‌کنده، زنده، تازه، سرد، منجمد، خشک‌شده، نمک‌زده یا در آب‌نمک؛ قشرداران حتی پوست‌کنده دودی شده، پخته‌شده قبل یا در خلال فرآیند دودی شدن؛ قشرداران، با پوست، پخته شده به‌صورت بخارپز و یا آب‌پز، حتی سرد شده، منجمد، خشک، نمک سود شده یا در آبCrustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked crustaceans, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; crustaceans, in shell, cooked by steaming or by boiling0306
ـ ـ خرچنگ صخره‌ای و سایر خرچنگ‌های دریایی آب‌شیرین یا خاردار(گونه Palinurus، گونه Panulirus ، گونه (Jasus— Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)03061100
ـ ـ لابستر دریایی(گونه Homarus)— Lobsters (Homarus spp.)03061200
ـ ـ خرچنگ دم‌کوتاه— Crabs03061400
ـ ـ لابستر نروژی (Nephrops norvegicus)– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)03061500
ـ ـ انواع میگوی آب سرد (Pandalus spp., Crangon crangon)– – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon)03061600
ـ ـ سایر انواع میگو– – Other shrimps and prawns03061700
ـ ـ سایر، همچنین، ‌آرد، زبره،‌ و به ‌هم‌فشرده‌ به‌ شکل حبه از قشرداران، مناسب برای خوراک انسان— Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption03061900
— لابستر صخرهای و سایر خرچنگهای دریائی (گونههای پالینوروس، گونههای پانو لیروس، گونههای ژاسوس)— Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)03063100
— شاه میگوها (گونههای هوماروس)— Lobsters (Homarus spp.)03063200
— خرچنگها— Crabs03063300
— شاه میگوهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس)– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)03063400
— میگوهای آب سرد و میگوها (گونههای پندالوس، گونههای کرنگون کرنگون):– – Cold – water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon):030635
— میگو مولد زنده برای تکثیر—Spawning prawns03063510
— پست لارو و میگوی زنده—Post-larva live prawns03063520
— سایر— Other03063590
— سایر میگوها:– – Other shrimps and prawns:030636
— میگو مولد نژاد برای تکثیر— Spawning prawns03063610
— پست لارو و میگوی زنده— Post-larva live prawns03063620
— سایر— Other03063690
— سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان– – Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption03063900
— لابستر صخرهای و سایر خرچنگ های دریائی (گونه های پالینوروس، گونه های پانو لیروس ، گونه های ژاسوس)— Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)03069100
— لابسترها (گونههای هوماروس)– – Lobsters (Homarus spp.)03069200
— خرچنگها— Crabs03069300

عوارض و حقوق گمرکی چیست؟

شرح کالاشرح کالا (انگلیسی)کد تعرفه
— لابسترهای نروژی (نفروپس نوروژیکوس)– – Norway lobsters (Nephrops norvegicus)03069400
— میگوها:– – shrimps and prawns:030695
— میگو مولد نژاد برای تکثیر— Spawning prawns03069510
— پست لارو و میگوی زنده— Post-larva live prawns03069520
— سایر— Other03069590
— سایر از جمله آرد، زبره و به هم فشرده به صورت حبه از سخت پوستان، مناسب مصرف انسان— Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for human consumption03069900
صدفداران حتی جدا شده از کاسه یا صدف، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک‌شده، نمک سودزده یا در آب‌نمک؛ صدف‌داران دودی شده حتی جدا شده از کاسه یا صدف، پخته شده قبل یا حین فرایند دودی شدن، آرد و زبره به‌هم فشرده به‌صورت حبه از صدف‌داران مناسب برای مصرف انسانی.Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked molluscs, whether in shell or not, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of mollucs, fit for human consumpti0307
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده– – Live, fresh or chilled03071100
ـ ـ منجمد— Frozen03071200
ـ ـ سایر– – Other03071900
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده— Live, fresh or chilled03072100
ـ ـ منجمد— Frozen03072200
ـ ـ سایر— Other03072900
ـ ـ زنده، تازه یا سرد کرده— Live, fresh or chilled03073100
ـ ـ منجمد— Frozen03073200
ـ ـ سایر— Other03073900
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده— Live, fresh or chilled03074200
ـ ـ منجمد— Frozen03074300
ـ ـ سایر— Other03074900
ـ ـ زنده، تازه یا سردکرده— Live, fresh or chilled03075100
ـ ـ منجمد— Frozen03075200
ـ ـ سایر— Other03075900
ـ حلزون باستثنای نوع دریایی آن– snails, other than sea snails03076000
ـ ـ زنده، تازه یا سرده شده— Live, fresh or chilled03077100
ـ ـ منجمد— Frozen03077200
ـ ـ سایر— Other03077900
— صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای هالیوتیس(— Live, fresh or chilled abalone (Haliotis spp)03078100
— صدف زنده، تازه یا سردکرده (گونههای استرومبوس)— Live, fresh or chilled stromboid conchs (strombus spp.)03078200
— صدف منجمد (گونههای هالیوتیس)— Frozen abalone (Haliotis spp)03078300
— صدفهای حلزونی منجمد (گونههای استرومبوس)— Frozen stromboid conchs (strombus spp.)03078400
— سایر صدفها (گونههای هالیوتیس)— Other abalone (Haliotis spp)03078700
— سایر صدفهای حلزونی (گونههای استرومبوس)— Other stromboid conchs (strombus spp.)03078800
ـ ـ زنده، تازه شده یا سرد شده— Live, fresh or chilled03079100
ـ ـ منجمد— Frozen03079200
ـ ـ سایر— Other03079900
بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات غیر از آبزی غیر از نرم‌تنان و سخت‌پوستان، زنده، تازه، سرد شده، منجمد، خشک شده، نمک سود شده یا در آب نمک؛ بی‌مهرگان آبزی یا سایر موجودات آبزی غیر از سخت‌پوست و نرم‌تنان به‌صورت دودی شده، پخته شده در حین یا قبل از فرآیند دودیAquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine; smoked aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, m0308
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده— Live, fresh or chilled03081100
ـ ـ منجمد— Frozen03081200
ـ ـ سایر— Other03081900
ـ ـ زنده، تازه یا سرد شده— Live, fresh or chilled03082100
ـ ـ منجمد— Frozen03082200
ـ ـ سایر— Other03082900
ـ عروس دریایی (Rhopilema spp)– Jellyfish (Rhopilema spp)03083000
ـ سایر– Other03089000
شیر و خامه شیر، غلیظ نشده، بدون افزودن قند یا مواد شیرین‌کننده دیگر.Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter.0401
ـ میزان مواد چرب آن از یک درصد وزنی بیشتر نباشد.– Of a fat content, by weight, not exceeding 1%04011000
ـ میزان مواد چرب آن بیش از یک درصد ولی از 6 درصد وزنی بیشتر نباشد.– Of a fat content, by weight, exceeding 1% but not exceeding 6%04012000
ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 6 درصد بیشتر ولی از 10% بیشتر نباشد.– Of a fat content, by weight, exceeding 6% but not exceeding %1004014000
ـ میزان مواد چرب آن از لحاظ وزنی از 10% بشتر باشد:– Of a fat content, by weight, exceeding 10% :040150
ـ ـ ـ خامه شیر— Milk cream04015010
ـ ـ ـ شیر— Milk04015090
شیر و خامه شیر، غلیظ‌شده، یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده دیگر اضافه شده.Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter.0402
ـ به شکل پودر، به شکل دانه‌ریز (Granules) یا به هر شکل جامد دیگری که میزان مواد چرب آن بیشتر از 5/1 درصد وزنی نباشد:– In powder, granules or other solid forms, of a fat content, by weight, not exceeding 1.5%:040210
ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر— Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed, and in packages of one kg or less04021010
ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی— industrial powdered milk04021030
ـ ـ ـ سایر— Other04021090
ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده:— Not containing added sugar or other sweetening matter:040221
ـ ـ ـ شیر خشک اطفال در بسته‌بندی‌های تحت خلاء و یک کیلوگرم و کمتر— Powdered milk for the consumption of infants, vacuum-packed and in packages of one kg or less04022110
ـ ـ ـ مواد اولیه شیر خشک اطفال (پایه) حاوی چربی گیاهی— Raw material base of powdered milk containing vegetable fat for consumption of infants.04022120
ـ ـ ـ شیر خشک صنعتی— industrial powdered milk04022130
ـ ـ سایر:— Other:04022900
ـ ـ ـ سایر— Other04029021
ـ ـ بدون افزودن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده— Not containing added sugar or other sweetening matter040291
ـ ـ ـ خامه شیر— Milk cream04029110
ـ ـ ـ شیر— Milk04029190
ـ ـ‌ سایر— Other04029900
دوغ (Buttermilk)، شیر و خامه بسته‌شده، ماست، کفیر (Kephir) و سایر شیرها و خامه‌های تخمیر شده یا ترش شده (اسیدی شده Acidified)، غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده یا خوشبو شده یا به آن میوه یا کاکائو افزوده شده باشد.Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter or flavoured or containing added fruit, nuts or cocoa.0403
ـ ماست:– Yogurt:040310
ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار— Products for feeding infants04031010
ـ ـ ـ سایر— Other04031090
ـ سایر:– Other:040390
ـ ـ ـ فرآورده‌های مخصوص تغذیه کودکان شیرخوار— Products for feeding nursing infants04039010
ـ ـ ـ سایر— Other04039090
آب‌ پنیر، حتی غلیظ شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده: محصولاتی که از ترکیبات طبیعی شیر تشکیل‌ شده، حتی اگر به آنها قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter; products consisting of natural milk constituents, whether or not containing added sugar or other sweetening matter, not elsewhere specified or included.0404
ـ آب پنیر و آب پنیر تغییر یافته (Modified Whey) حتی غلیظ‌شده یا به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده اضافه شده– Whey and modified whey, whether or not concentrated or containing added sugar or other sweetening matter04041000
ـ سایر:– Other:040490
ـ ـ ـ پودر آب‌ پنیر (کانیزدایی شده و کانیزدایی نشده)— Whey powder (non demineralization and demineralization)04049010
ـ ـ ـ سایر— Other04049090
کره و سایر چربی‌ها و روغن‌های مشتق از شیر، خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان (Dairy spreads)Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.0405
ـ کره:– Butter:040510
ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های 500 گرمی و کمتر— Butter packaged in packages of 500 gr or less04051010
ـ ـ ـ کره بسته‌بندی شده به صورت بسته‌های بیش از 500 گرم— Butter packaged in packages of more than 500 gr04051020
ـ خمیرهای لبنی برای مالیدن روی نان– Dairy spreads04052000
ـ سایر– Other04059000
پنیر و کشک.Cheese and curd.0406
– پنیر تازه (نگرفته یا نبسته Uncured) یا(Unripened)، همچنین پنیر حاصل از آب پنیر (Whey cheese)، و کشک– Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey cheese, and curd04061000
ـ پنیر رنده شده یا به صورت پودر از هر نوع– Grated or powdered cheese, of all kinds04062000
ـ پنیر ذوب‌شده (Fondu) غیر از رنده شده یا پودرشده– Processed cheese, not grated or powdered04063000
ـ پنیر دارای رگه‌های کپک‌آبی رنگ (Blue-Veined cheese) و سایر پنیرهای حاوی رگه‌ تولید شده از طریق رکفورت پنی‌سیلیوم (Penicillium roqueforti)-Blue-veined cheese and other cheese containing veins produced by penicillium roqueforti04064000
ـ سایر پنیرها– Other cheese04069000
تخم‌های پرندگان، در صدف، تازه، محفوظ شده یا پخته شدهBirds eggs, in shell, fresh preserved or coocked0407
ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:– – of fowls of the species Gallus domesticus:040711
ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار مادر و اجداد گوشتی و تخم‌‌گذار مرغ و بوقلمون:— egg that produce mother embryo and meat acestour and pullet and, turkey laying:04071110
ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار بوقلمون برای تولید گوشت—- embryo egg turkey for product met04071111
ـ ـ ـ ـ تخم‌ SPF—- Fertile eggs SPF04071112
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد گوشتی—- egg embryo meat’s ancestor04071113
ـ ـ ـ‌ ـ تخم نطفه‌دار مادر گوشتی—- egg embryo meats mother04071114
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار اجداد تخم‌گذار—- egg embryo of ancestor laying eggs04071115
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار مادر تخم‌گذار—- eggs embryo of mother laying eggs04071116
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار بوقلمون برای تولید مولد—- eggs embryo turkey for breeding04071117
شرح کالاشرح کالا (انگلیسی)کد تعرفه
ـ ـ ـ ـ تخم نطفه‌دار جوجه یکروزه گوشتی—- egg embryo one day pullet meat04071118
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار جوجه یکروزه تخم‌گذار—- egg embryo one day laying egg pullet04071119
ـ ـ ـ سایر:— Other:04071190
ـ ـ ـ ـ تخم‌ نطفه‌دار شترمرغ برای تولید مولد—- ostrich fertile eggs for breeding04071191
ـ ـ ـ ـ سایر—- Other04071199
ـ ـ سایر– – Other04071900
ـ ـ مربوط به انواع گونه‌های ماکیان:– – Gallus domesticus:040720
ـ ـ ـ تخم خوراکی— edible egg04072010
ـ ـ ـ سایر— Other04072090
ـ ـ سایر– – Other04072900
ـ سایر– Other04079000
تخم پرندگان، بدون پوست،‌ و زرده تخم، تازه، خشک‌کرده، پخته‌شده در آب یا بخار‌ آب، قالب‌گیری شده، یخ‌زده یا به نحو دیگری محفوظ شده حتی اگر به آن قند یا سایر مواد شیرین‌کننده افزوده شده باشد.Birds’ eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter.0408
ـ ـ خشک‌کرده— Dried04081100
ـ ـ سایر— Other04081900
ـ ـ خشک کرده— Dried04089100
ـ ـ سایر— Other04089900
عسل طبیعیNatural honey.04090000
محصولات خوراکی که منشأ حیوانی دارد و در جای دیگر گفته ‌نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد.Edible products of animal origin, not elsewhere specified or included.0410
ـ ـ ـ ژله رویال، بره موم و زهر زنبور عسل— Royal, jelly, venom and propolis of honey bee04100010
ـ ـ ـ سایر— Other04100090
موی انسان، کار نشده، حتی شسته یا چربی گرفته‌شده؛ آخال موی انسان.Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; waste of human hair.05010000
موی خوک یا موی گراز، موی گورکن و موهای دیگر برای بروس‌سازی؛ آخال این موها.Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair; badger hair and other brush making hair; waste of such bristles or hair.0502
ـ موی خوک یا موی گراز و آخال آنها– Pigs’, hogs’ or boars’ bristles and hair and waste thereof05021000
ـ سایر– Other05029000
0503
روده، بادکنک و شکمبه حیوانات، کامل یا قطعه قطعه شده (غیر از روده، بادکنک و شکمبه ‌ماهی)، به حالت تازه، سردکرده، یخ‌زده، نمک‌زده یا در آب نمک، خشک‌کرده یا دودی.Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried or smoked.05040000
پوست و سایر اجزای پرندگان، با پر یا کرک، پر و اجزای پر (حتی لبه گرفته شده)، کرک خام یا فقط پاک کرده، ضدعفونی شده یا به منظور حفاظت عمل‌آورده‌شده، پودر و آخال پر یا اجزای پر.Skins and other parts of birds, with their feathers or down, feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed edges) and down, not further worked than cleaned, disinfected or treated for preservation; powder and waste of feathers or parts of fe0505
ـ پر از انواعی که برای انباشتن به کار می‌رود؛ کرک– Feathers of a kind used for stuffing; down05051000
ـ سایر– Other05059000
استخوان و استخوان توی شاخ (Horn-Cores)، کار نشده، چربی گرفته، آماده شده به طور ساده (ولی بریده نشده به شکل معین)، عمل‌آورده شده با اسید یا ژلاتین گرفته شده، پودر و آخال این مواد.Bones and horn-cores, unworked, defatted, simply prepared (but not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and waste of these products.0506
ـ اوسئین (ماده اصلی استخوان Ossein) و استخوان عمل آورده شده با اسید– Ossein and bones treated with acid05061000
ـ سایر– Other05069000
عاج، کاسه لاک‌پشت، استخوان آرواره نهنگ (Whale bone) (و همچنین تیغه‌های آن) یا سایر پستانداران دریایی، شاخ (Horn)، شاخ منشعب (Antler)، سم و ناخن، چنگال و منقار، کارنشده یا به طور ساده آماده شده، ولی بریده نشده به شکل معین؛ پودر و آخال این محصولات.Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to shape; powder and waste of these products.0507
ـ عاج؛ پودر و آخال عاج– Ivory; ivory powder and waste05071000
ـ سایر– Other05079000
مرجان و مواد مشابه،‌کار نشده یا آماده شده به طور ساده ولی کار دیگری روی آن انجام نشده؛ صدف و کاسه صدفداران، قشرداران یا خارپوستان و کف‌دریا (Cuttle-bone)، کارنشده یا آماده شده به طور ساده، ولی بریده نشده به شکل معین، پودر و آخال آنها.Coral and similar materials, unworked or simply prepared but not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but not cut to shape, powder and waste thereof.05080000
0509
عنبر خاکستری، جند بید استر، غالیه و مشک؛ ذرایح؛ زهره، حتی خشک کرده؛ غده و سایر مواد دارای منشأ حیوانی که برای ساخت محصولات داروسازی به کار می‌رود، تازه، سرد کرده، یخ‌زده یا به نحو موقت دیگری محفوظ شده باشد.Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other animal products used in the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, frozen or otherwise provisionally preserved.05100000
محصولات حیوانی که در جای دیگری گفته نشده یا مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد؛حیوانات مرده مشمول فصل 1 یا 3، غیرقابل مصرف برای خوراک انسان.Animal products not elsewhere specified or included; dead animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption.0511
ـ اسپرم گاو– Bovine semen05111000
ـ ـ محصولات از ماهی‌ها یا از قشرداران، صدفداران یا سایر آبزیان فاقد ستون فقرات؛ حیوانات مرده فصل 3— Products of fish or crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates; dead animals of Chapter 305119100
ـ ـ سایر:— Other:051199
ـ ـ ـ نطفه زنده— Live semen05119910
ـ ـ ـ قرمز دانه— Cochineal05119920
ـ ـ ـ اسپرم— Semen05119940
ـ ـ ـ تخم نوغان— Silkworm seeds05119950
ـ ـ ـ سایر— Other05119990
انواع پیازگل (Bulbs)، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیرخاکی، درحال خواب‌نباتی یا در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی غیر از ریشه‌های مشمول شماره 12 12.Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other than roots of heading 12.12.0601
ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده دار نباتات، ساقه‌های زیرخاکی در حاله خواب نباتی:– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, dormant:060110
ـ ـ ـ پیاز زعفران— root cutting of Damascus rose06011010
ـ ـ ـ سایر— other06011090
ـ انواع پیاز گل، غده زیرخاکی نباتات، ریشه غده‌دار نباتات، ریشه و ساقه‌های زیر خاکی در حال نمو یا گل دادن؛ گیاه و ریشه کاسنی– Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, in growth or in flower; chicory plants and roots06012000
سایر نباتات زنده (همچنین ریشه آنها)، قلمه و پیوند؛ هاگ مولد قارچ.Other live plants (including their roots), cuttings and slips; mushroom spawn.0602
— لاکی بامبو— Lucky bamboo06021010
— گیاهان زینتی فصلی و نشایی نظیر کوکب، شمعدانی، بگوینا، حنا و فوشیا— Seasonal ornamental plants and seedlings, seach as dhlia pelargonium, begonia, lawsonia and fuchsia06021020
— گیاهان گلدانی زینتی نظیر بنت قنسول، فیتونیا، سیلکمن و زامی فولیا— Ornamental pootted plonts such as poinsettia, fittonia, cyclamen and zomiifolio06021030
— سایر— other06021090
ـ درخت، بوته، درختچه و درختچه‌های خودروی دارای میوه خوراکی، حتی پیوندزده– Trees, shrubs and bushes, grafted or not, of kinds which bear edible fruit or nuts06022000
ـ درخت گل سرخ و آزالیا، حتی پیوندزده– Rhododendrons and azaleas, grafted or not06023000
ـ درختچه گل رز، حتی پیوندزده– Roses, grafted or not06024000
ـ سایر:– Other:060290
ـ ـ ـ مولد قارچ خوراکیMushroom spawn —06029010
ـ ـ ـ قلمه ریشه‌دار گل محمدی— Rooted cutting of mohammadi flower06029020
ـ ـ ـ سایر— Other06029090
گل و غنچه گل، بریده شده، برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده،سفیدکرده، رنگ‌کرده،‌آغشته یا‌آماده شده به نحو دیگر.Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.0603
ـ ـ گل‌های سرخ— Roses06031100
ـ ـ میخک— Carnations06031200
ـ ـ ارکیده— Orchids06031300
ـ ـ داوودی— Chrysanthemums06031400
ـ ـ سوسن— Lilies (Lilium Spp.)06031500
ـ ـ سایر:— Other:060319
ـ ـ ـ گل‌های انتوریوم— anthurium,06031910
ـ ـ ـ سایر— Other06031990
ـ سایر– Other06039000
شاخ و برگ، برگ، شاخه‌های کوچک و سایر اجزای نباتات، بدون گل و بدون غنچه گل، و علف، خزه و گلسنگ دواله برای دسته گل یا برای زینت، تازه، خشک‌کرده، سفید کرده، ‌رنگ کرده، آغشته یا آماده به نحو دیگر.Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared.0604
ـ تازه:– Fresh:060420
ـ ـ ـ برگ‌های زنبق— Lucky Bamboo06042010
ـ ـ ـ سایر— Other06042020
ـ سایر– Other06049000
سیب‌زمینی، تازه یا سرد کردهPotatoes, fresh or chilled.0701
ـ بذر– Seed07011000
ـ سایر– Other07019000
گوجه‌فرنگی، تازه یا سرد کردهTomatoes, fresh or chilled.07020000
پیاز، موسیر، سیر، تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیرگونه، تازه یا سرد کرده.Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, fresh or chilled.0703
ـ پیاز و موسیر– Onions and shallots07031000
ـ سیر– Garlic07032000
ـ تره‌فرنگی و سایر سبزیجات سیر گونه– Leeks and other alliaceous vegetables07039000
کلم، گل‌کلم، کلم‌پیچ، کلم قمری و محصولات خوراکی همانند از نوع (Brassicas) تازه یا سردکردهCabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled.0704
ـ گل‌کلم و گل کلم بروکولی– Cauliflowers and headed broccoli07041000
ـ کلم بروکسل– Brussels sprouts07042000
ـ سایر– Other07049000
کاهو (Lactuca sativa) و کاسنی (گونه Chichirum)، تازه یا سردکردهLettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled.0705
ـ ـ کاهو کروی (سالادی)— Cabbage lettuce (head lettuce)07051100
ـ ـ سایر— Other07051900
ـ ـ کاسنی سالادی (Chichorium intybus) (از نوع Foliosum)— Witloof chicory (Cichorium intybus var. foliosum)07052100
ـ ـ سایر— Other07052900
هویج، شلغم، چغندر سالاد، شنگ، کرفس غده‌دار، ترب و ریشه‌های خوراکی همانند، تازه یا سردکردهCarrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh or chilled.0706
ـ هویج و شلغم– Carrots and turnips07061000
ـ سایر– Other07069000
خیار و خیار ترشی، تازه یا سردکرده.Cucumbers and gherkins, fresh or chilled.07070000
شرح کالاشرح کالا (انگلیسی)کد تعرفه
سبزیجات غلافدار، غلاف‌کنده و یا غلاف‌نکنده، تازه یا سردکردهLeguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled.0708
ـ نخودفرنگی (Pisum sativum)– Peas (Pisum sativum)07081000
ـ لوبیا (گونه Phaselous، گونه Vigna)– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)07082000
ـ سایر سبزیجات غلافدار– Other leguminous vegetables07089000
سایر سبزیجات، تازه یا سردکردهOther vegetables, fresh or chilled.0709
ـ مارچوبه– Asparagus07092000
ـ بادمجان– Aubergines (egg-plants)07093000
ـ کرفس بهغیر از کرفس غده‌دار– Celery other than celeriac07094000
ـ ـ قارچ‌ها از نوع آگاریکوس‌— Mushrooms of the genus Agaricus07095100
ـ ـ سایر— Other07095900
ـ فلفل‌فرنگی از نوع (Capsicum) یا از نوع (Pimenta)– Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta07096000
ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Orache)– Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)07097000
ـ ـ آرتیشوها (کنگر فرنگی) گرد– – Globe artichokes07099100
ـ ـ زیتون Squash– – Olives07099200
ـ ـ کدوهای حلوایی، کدو و کدوهای مسمایی– – Pumpkins, squash and gourds (Cucurbita spp.)07099300
ـ ـ سایر– – Other07099900
سبزیجات، نپخته یا پخته شده در آب یا بخار، یخ‌زده.Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen.0710
ـ سیب‌زمینی– Potatoes07101000
ـ ـ ‌نخودفرنگی (Pisum sativum)— Peas (Pisum sativum)07102100
ـ ـ لوبیا (گونه Phaseolus) )گونه(Vigna— Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)07102200
ـ ـ سایر— Other07102900
ـ اسفناج، اسفناج زلاندنو (Tetragone) و اسفناج رومی یا کوهی (Arroche)– Spinach, New Zealand spinach and orache spinach (garden spinach)07103000
ـ ذرت شیرین– Sweet corn07104000
ـ سایر سبزیجات– Other vegetables07108000
ـ مخلوط سبزیجات– Mixtures of vegetables07109000
سبزیجات محفوظ شده به صورت موقت (مثلاً، به وسیله گاز دی اکسید سولفور و یا در آب‌نمک، در آب گوگردی یا در سایر محلول‌های محافظت‌کننده موقت)، که به همان حالت قابل مصرف فوری مناسب نباشد.Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption.0711
ـ زیتون– Olives07112000
ـ خیار و خیارترشی (خیار ریز)– Cucumbers and gherkins07114000
ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس— Mushrooms of the genus Agaricus07115100
ـ ـ سایر— Other07115900
ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات– Other vegetables; mixtures of vegetables07119000
سبزیجات خشک‌شده، حتی بریده‌شده به قطعات یا قاچ‌شده یا خرده شده یا کوبیده یا ساییده شده، اما آماده نشده به نحوی دیگر.Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but not further prepared.0712
ـ پیاز– Onions07122000
ـ ـ قارچ از نوع آگاریکوس— Mushrooms of the genus Agaricus07123100
— قارچ سیاه شفاف رگه‌دار مورد مصرف در رستورانهای چین (گونه Auricularia)— Wood ears (Auricularia spp.)07123200
ـ ـ قارچ ژلاتینی طلایی یا نارنجی رنگ زمستان (گونه Tremella)— Jelly fungi (Tremella spp.)07123300
ـ ـ سایر— Other07123900
ـ سایر سبزیجات؛ مخلوط سبزیجات:– Other vegetables; mixtures of vegetables:071290
ـ ـ ـ سیر— Garlic07129010
ـ ـ ـ سایر— Other07129090
سبزیجات غلافدار خشک، غلاف‌کنده، حتی پوست‌کنده یا لپه شده:– Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split:0713
ـ نخودفرنگی– Peas (Pisum sativum)07131000
ـ نخود رسمی:– Chickpeas (garbanzos)071320
— لپه— beans07132010
— سایر—other07132090
ـ ـ لوبیا از گونه‌های Vigna mungo (L.) Hepper or vigna radiata (L.) Wilczek— Beans of the species Vigna mungo (L.) Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek07133100
ـ ـ‌ لوبیا قرمز کوچک (Adzuki) یا (Phaseolus) (Vinga angularis)— small red (Adzuki) beans (Phaseolus or Vigna angularis)07133200
ـ ـ لوبیا رسمی، همچنین لوبیای سفید: (Phadealus Vulgaris)— kidney beans, including white pea beans (Phaseolus vulgaris):071333
ـ ـ ـ لوبیا چیتی— Pinto bean07133310
ـ ـ ـ سایر— Other07133390
ـ ـ بامبارا (Vigna Subtrranea Vaahalzeia Subtevvea)— Bambara – vigna subteranea or vaahdzeia subterrea07133400
ـ ـ لوبیا چشم بلبلی— beans vigna unguiculata07133500
ـ ـ سایر— Other07133900
ـ عدس– Lentils07134000
ـ باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلای علوفه‌ای Vicia faba از نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minor– Broad beans (Vicia faba var. major) and horse beans (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)07135000
_ پیگون (Pigeon peas)– Pigeon peas (cajanus cajan)07136000
ـ سایر– Other07139000
ریشه مانیوک، اروروت یا ثعلب، سیب‌زمینی مخصوص ترشی، قلقاس هندی شیرین (سیب‌زمینی شیرین) و ریشه‌ها و غده‌های زیرخاکی همانند که دارای مقدار زیادی فکول نشاسته یا اینولین می‌باشد، تازه، سردکرده. یخ‌زده یا خشک کرده، حتی بریده شده به قطعات نازک فشرده به شکل حبه؛Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith.0714
ـ ریشه مانیوک (Cassava)– Manioc (cassava)07141000
ـ سیب‌زمینی شیرین– Sweet potatoes07142000
ـ سیب‌زمینی هندی– yams (Dioscorea spp)07143000
ـ‌ قلقاس– Taro(Colocasia spp(07144000
ـ یائوتیا– Yautia (Xan thosoma spp)07145000
ـ سایر– Other07149000
نارگیل،‌ مغزهای برزیلی «Brazil nuts»، بادام هندی«Cashew nuts»، تازه یا خشک کرده، حتی پوست‌کنده.Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.0801
ـ ـ رنده خشک‌کرده— Desiccated08011100
ـ ـ در قسمت درونی پوسته– – In the inner shell (endcarp)08011200
ـ ـ سایر— Other08011900
ـ ـ با پوست— In shell08012100
ـ ـ بدون پوست— Shelled08012200
ـ ـ با پوست— In shell08013100
ـ ـ بدون پوست— Shelled08013200
سایر میوه‌‌های سخت پوست، تازه یا خشک، حتی پوست‌کنده.Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled.0802
ـ ـ درون غلاف سخت— In shell08021100
ـ ـ‌ بدون غلاف سخت— Shelled08021200
ـ ـ‌ درون غلاف سخت— In shell08022100
ـ ـ بدون غلاف سخت— Shelled08022200
ـ ـ درون غلاف سخت— In shell08023100
ـ ـ بدون غلاف سخت— Shelled08023200
ـ ـ درون غلاف سخت– – in shell08024100
ـ ـ بدون غلاف سخت— shelled08024200
ـ ـ درون غلاف سخت– – is shell08025100
ـ ـ بدون غلاف سخت:— Shelled:080252
ـ ـ ـ بدون پوست دوم— Pistachionut08025210
ـ ـ ـ خلال مغز پسته— Pistachionut in second shelled and chip08025220
ـ ـ ـ سایر— Other08025290
ـ ـ درون غلاف سخت– – in shell08026100
ـ ـ بدون غلاف سخت— shelled08026200
ـ گردوی کولا (گونه کولا)– Kola nuts (Cola spp)08027000
ـ ‘گردوی آرکا (Areca nuts)– Areca nuts08028000
ـ سایر– Other08029000
موز، از جمله موز سبز، تازه یا خشک‌کرده.Bananas, including plantains, fresh or dried0803
ـ موز سبز– Plantains08031000
ـ سایر– Other08039000
خرما، انجیر،‌آناناس، آواکادو، گاواس (Guaeas)، انبه و منگوتین (Mangowteens) تازه یا خشک کرده.Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, fresh or dried.0804
ـ خرما:– Dates:080410
ـ ـ ـ استعمران— Estameran08041010
ـ ـ ـ کبکاب— Kabkab08041020
ـ ـ ـ پیاروم— Piarome08041030
ـ ـ ـ مضافتی— Mozafaty08041040

 

خدمات ما چگونه ارزیابی میکنید؟
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *